تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : fardis
حوزه : ستاد مرکز, مناقصات و مزایدات
شماره : 19622
تاریخ : ۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ :: ۹:۲۶
ساماندهی محلات برای معابر شهرک ناز (نیروی هوایی و شهرک ناز)

نوبت اول : 1401/03/28(شنبه) نوبت دوم : 1401/04/04( شنبه) آگهی مناقصه  عمومی  از طریق سامانه ستاد شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1401 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/07جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. 1- مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب 400819688645 به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد 2- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 100823004139 تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 مورخ 1401/04/20روزدو شنبه به آدرس فردیس- بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز- دبیر خانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه منفی یک اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران) بارگذاری نمایند. 3-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود 4- پیشنهادات رسیده در روز چهار شنبه مورخ 1401/04/08ساعت 6:30 درکمیسیون عالی معاملات شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعلام خواهد  شد 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 6- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36658111-026 داخلی 158 تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.ir  مراجعه نمایید.

ردیف   شرح عملیات برآورد مبلغ ریالی پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  به ریال محل اجرا حداقل رتبه لازم درصد نقد و تهاتر مدت
1 لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر شماره فراخوان 2001050288000013 20/000/000/000 1/000/000/000 سطح شهر   5 راه و ترابری 50 درصد نقد  50 درصد تهاتر 5 ماه
2 ساماندهی و دیواره سازی حاشیه کانال بلوار جهاد   شماره فراخوان 2001050288000014 19/763/669/453 988/184/973 حاشیه کانال بلوار جهاد 5  ابنیه   100 درصد نقد 4  ماه
3 ساماندهی محلات برای معابر شهرک ناز (نیروی هوایی و شهرک ناز) شماره فراخوان 2001050288000015 37/500/000/000 1/875/000/000 معابر شهرک ناز (نیروی هوایی و شهرک ناز) 4 راه و ترابری 100 درصد نقد 4 ماه   
                                                                                                                                                                                    شهرداری فردیس

© 2022 تمام حقوق این سایت برای پرتال خبری شهرداری فردیس محفوظ می باشد.